Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Paloturvallisuuden itsearviointi

 

Linkit sähköisiin lomakkeisiin:

 

Mikä on paloturvallisuuden itsearviointi?

 Valvontasuunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin voidaan valvontakeinona käyttää myös asiakkaan tekemää paloturvallisuuden itsearviointia (ennen: omavalvonta). Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Paloturvallisuuden itsearviointi perustuu pelastuslakiin (379/2011), jonka mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Kiinteistöjen asukkaiden ja muiden toimijoiden tuottama itsearviointitieto täydentää pelastusviranomaisten riskitietoutta. Paloturvallisuuden itsearviointi otettiin käyttöön Etelä-Karjalassa vuonna 2012.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuustietoa ja –asenteita sekä opettaa havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Ketä paloturvallisuuden itsearviointi koskee?

 Paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle ja se käsittää noin 10 % koko asuin- ja vapaa-ajan rakennusten rakennuskannasta. Yksittäisessä kiinteistössä paloturvallisuuden itsearviointi suoritetaan siis kymmenen vuoden välein.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen ohjeineen palotarkastusohjelmistossa olevan omistajatiedon perusteella. Omistajatiedot pelastuslaitoksen järjestelmään saadaan Väestörekisterikeskuksen VRK:n kiinteistötietojärjestelmästä. Omistajatiedot päivitetään pelastuslaitoksen järjestelmään vähintään kerran vuodessa. Omistajatiedoissa on ollut itsearviointimenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää, että kiinteistön omistajat huolehtivat omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti. Mikäli saatte teille virheellisesti osoitetun itsearviointilomakkeen, pyydämme ottamaan yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelimeen.

Mitä paloturvallisuuden itsearvioinnissa tapahtuu?

Paloturvallisuuden itsearvioinnissa asukas tarkastelee asuinympäristönsä ja toimintatapojensa turvallisuutta. Apuna asiassa on pelastuslaitoksen postitse lähettämä itsearviointilomake ja paloturvallisuusopas. Itsearviointilomakkeen avulla asukas tarkistaa kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuusjärjestelyt sisällä ja ulkona. Itsearviointilomake on helppo täyttää. Huolellisesti täytetty itsearviointilomake palautetaan pelastuslaitokselle materiaalien mukana toimitetussa vastauskuoressa tai sähköisesti saatekirjeen ohjeiden mukaanhttps://itsearviointi.com/etela-karjalan-pelastuslaitos/. Vastausaika on määritelty saatekirjeessä.

Mitä palautetulle itsearviointilomakkeelle tehdään pelastuslaitoksella?

Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden, sekä on tarvittaessa vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostilla. Pelastusviranomainen voi suorittaa kaikilla itsearviointialueilla myös pistokoeluonteisia palotarkastuksia. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa.

Jos kiinteistössä tulee paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen tai pelastusviranomaisen muun riskitiedon perusteella suorittaa pistokoeluonteinen palotarkastus, on se ilmainen. Mikäli itsearviointilomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä palauttamatta, on Etelä-Karjalan pelastuslautakunta määrännyt valvontakäynnin maksulliseksi ja valvontamaksun suuruus on 53 €.

 

Paloturvallisuuden itsearviointiin liittyvät Usein Kysytyt Kysymykset 

 

 

1. Vastaanotin paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen kiinteistöön, joka ei ole omistuksessani, tai ei ole koskaan ollut omistuksessani. Miten toimin?

Mikäli olet saanut lomakkeen kiinteistöstä, joka ei kuulu Teidän hallintaan, niin täytä kohteen osoitetiedot (ilmenee saatekirjeessä) ja kirjoita lisäselvityslokeroon esimerkiksi ”En omista kiinteistöä”. Mikäli teillä on tiedossa kohteen uusi omistaja, on hänen yhteystietonsa hyvä mainita. Lähetä postitse lomake mukana tulleessa kirjekuoressa.

Paloturvallisuuden itsearviointi lomake saatetaan yksittäisissä tapauksissa osoittaa väärälle henkilölle. Tiedot päivitetään pelastuslaitokselle vähintään vuosittain väestörekisterikeskuksesta. Omistajatiedoissa on ollut itsearviointimenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää kiinteistön omistajan huolehtia omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti.

2. Vastaanottamani paloturvallisuuden itsearviointimateriaali on kadonnut, miten toimin?

 

Jos paloturvallisuuden itsearviointilomake on kadonnut, ilmoittakaa asiasta viipymättä osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi, niin teille postitetaan uusi paloturvallisuuden itsearviointimateriaali.

 

3. Vastaanotin vain yhden paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen, mutta kiinteistö koostuu useammista asuinrakennuksista/huoneistoista. Mihin rakennukseen/huoneistoon paloturvallisuuden itsearviointi kuuluu suorittaa?

 

Pelastusviranomaisen tiedossa olevissa osoitteissa ja rakennusten tiedoissa saattaa olla puutteita. Tiedot päivittyvät pelastuslaitokselle vähintään vuosittain väestörekisterikeskuksesta, mutta niissäkin on ilmentynyt virheellistä tietoa. Näissä tapauksissa paloturvallisuuden itsearviointikirje on saatettu postittaa esimerkiksi pari- tai rivitaloon, vaikka valvonta on kohdennettu omakotitaloihin. Vaihtoehtoisesti osoitteessa sijaitsevien erillistalojen osoitetiedoista on saattanut pelastusviranomaisen tiedoissa puuttua asunnon yksilöivä kirjain tai numero. Näissä tapauksissa vastaanottajalle jää epäselväksi kenelle kirje on kohdennettu. Edellä mainituissa tapauksissa pelastusviranomainen pyytää Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi. Kertokaa viestissä kiinteistönne osoite ja tilanne, johon kaipaatte vastausta. Tilanteesta riippuen pelastusviranomainen toimittaa osoitteeseen lisää paloturvallisuuden itsearviointimateriaalia valvonnan suorittamiseksi tai vaihtoehtoisesti päättää paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittamatta jättämisestä osoitteen kiinteistöissä/huoneistoissa.

4. Vastaanotin paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen kiinteistöön, joka ei ole käytössä. Tarvitseeko minun suorittaa paloturvallisuuden itsearviointi?

 

Tilanteissa, joissa kiinteistö on purettu tai ollut tyhjillään/ei käytössä, pyytää pelastusviranomainen Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi. Kertokaa viestissä kiinteistönne osoite ja kiinteistön käytössäolotilanne tarvittavine lisätietoineen. Tilanteen mukaan pelastusviranomainen antaa kehotuksen suorittaa paloturvallisuuden itsearvioinnin tai vaihtoehtoisesti päättää sen suorittamatta jättämisestä osoitteen kiinteistössä. Lisätiedot voi myös toimittaa palauttamalla vastauslomakkeen ja kirjaamalla lisätiedot vastauslomakkeelle.

 

5. Mitä teen, jos en osaa vastata kysymykseen tai tarvitsen lisätietoja vastaamista varten?

 

Kysymyksiin liittyvät lisätiedot löydätte pientalon paloturvallisuusoppaasta. Lisätietoja antava sivunumero on merkitty kysymyksen perään. Pientalon paloturvallisuusopas löytyy myös sähköisenä versiona. Mikäli edellä mainitut ohjeet eivät auta, pyytää pelastusviranomainen Teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi tai ottamaan soittamalla numeroon: 05-6167132

 

6. Mitä jos en ehdi palauttamaan paloturvallisuuden itsearviointilomaketta määräaikaan mennessä?

 

Mikäli itsearviointilomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä palauttamatta, voi pelastusviranomainen suorittaa kohteessa maksullisen palotarkastuksen. Palotarkastuksia näihin kohteisiin tehdään seuraavan kalenterivuoden aikana. Pelastusviranomainen voi suorittaa valvontaa kaikkiin kohteisiin myös pistokokein. 

7. Mitä jos paloturvallisuuden itsearvioinnin yhteydessä kiinteistöstäni löytyy turvallisuuspuutteita?

 

Havaitut puutteet kannattaa korjata välittömästi, jos se on mahdollista. Vaihtoehtoisesti tulee suunnitella, millä aikataululla puutteet saadaan korjattua. Havaitut puutteet tulee merkitä paloturvallisuuden itsearviointilomakkeeseen. Lomakkeen lopussa tulee ilmoittaa, ovatko kaikki havaitut puutteet korjattu jo ennen lomakkeen palauttamista vai korjataanko puutteet tiettyyn määräaikaan mennessä. Jos paloturvallisuuden itsearviointilomakkeessa on ilmoitettu puutteita, joita ei ole paloturvallisuuden itsearvioinnin yhteydessä saatettu kuntoon tai puutteiden korjaamiselle ei ole ilmoitettu määräaikaa, on pelastusviranomainen tarvittaessa Teihin yhteydessä jatkotoimenpiteiden osalta.

8. Mitä jos en ilmoita paloturvallisuuden itsearvioinnin yhteydessä kiinteistössäni havaitsemia turvallisuuspuutteita?

 

Vastuu oman kodin turvallisuudesta on omistajalla/haltijalla, joten puutteiden ilmoittamatta jättämistä ei kannata oman turvallisuutensa kustannuksella tehdä. Paloturvallisuuden itsearvioinnin ajatus perustuu siihen, että turvallisuuspuutteet ilmoitetaan oman kodin turvallisuuden kehittämisen takia. Näin puutteita on helppo havainnoida ja niiden kuntoon saattamista sekä kunnossa pysymistä voi omatoimisesti valvoa.  Pelastusviranomainen suorittaa vastausten todentamiseksi paloturvallisuuden itsearviointiin liittyvää pistokoeluontoista jälkivalvontaa, jonka yhteydessä annetaan tarvittaessa korjauskehotuksia ja/tai -määräyksiä.

Kannattaa myös huomioida, että vakuutusyhtiöt saattavat myös esimerkiksi rajoittaa maksettavia vakuutuskorvauksia, mikäli kiinteistössä sattuu onnettomuus, ja asukas ei ole toteuttanut sen ehkäisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Tästäkin syystä turvallisuusasioihin tulee suhtautua riittävällä huolellisuudella ja vakavuudella. 

9. Mistä saan lisätietoja kodin paloturvallisuuteen liittyen?


Lisätietoja kodin paloturvallisuuteen liittyen löytyy esimerkiksi www.pelastustoimi.fi sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkosivuilta. Lisäksi pelastuslaitoksen neuvonta palvelee Teitä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä neuvonta@ekpelastuslaitos.fi.

 

Voit myös ladata pientalon paloturvallisuusoppaan:

 

Pientalon paloturvallisuusopas 2020

Brandsakerhetsguide for smahus 2020

Handbook for fire safety in small houses 2020

РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА 2020

  

 

 

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi 2022

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää itsearviointimateriaalit vuoden 2022 aikana kartan mukaiselle alueelle (Paloturvallisuuden itsearviointi kartta 2022).
Teemme näillä alueilla jälkivalvontaa vuoden 2023 aikana. Lisäksi teemme palotarkastuksia kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa.

 

Pientalojen palotarkastukset vuonna 2022

Etelä-Karjalan pelastuslaitos suorittaa edellisen vuoden paloturvallisuuden itsearvioinnin kohteille palotarkastuksia vuonna 2022, joista viimevuoden kartta: Paloturvallisuuden itsearviointi kartta 2021. Lisäksi teemme palotarkastuksia myös muihin asuin- ja vapaa-ajan rakennuksiin.

  

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen Valvontasuunnitelma 2021.pdf

Voit tutustua paloturvallisuutta käsitteleviin oppaisiin sivuillamme tästä.