Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Erheelliset paloilmoitinhälytykset

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän erheellisestä toiminnasta perittävä korvaus 1.1.2019 alkaen

Säädösperusteet

Pelastuslain (2011/379) 12 §:n perusteella rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että pelastuslaissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Pelastuslain 96 §:ssä on säädetty, että pelastuslaitos voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.

Mikä on erheellinen paloilmoitus?

Erheellinen paloilmoitus on automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämä hälytys, jonka seurauksena pelastuslaitos on hälytetty kiinteistöön tilanteessa, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin.

Erheellisestä paloilmoituksesta perittävä korvaus

Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan tekemien päätösten mukaan hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän erheellisestä toiminnasta perittävä korvaus on 835 euroa.

Maksun perimisen edellytyksenä on, että paloilmoitin on aikaisemmin aiheuttanut erheellisen ilmoituksen ja alueen pelastusviranomainen on kirjallisesti kehottanut kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa korjaamaan laitteen tai ryhtymään muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten estämiseksi. Toistuvaksi katsotaan edellisen 12 kuukauden aikana kolmannesta lähtien tullut erheellinen paloilmoitus. Maksu saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta.

(Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätökset 15.12.2011, §51 ja 17.12.2015, § 39)

Laskutettavien erheellisten paloilmoitusten syyt

Laskutettavien erheellisten paloilmoituksien syitä ovat:
• Huolimattomuus kiinteistön korjaus, asennus- tai huoltotyössä
• Ajoneuvon pakokaasu
• Tupakointi
• Muu savu tai pöly kiinteistössä
• Kosteus tai vesi
• Korkea tilapäinen lämpötila
• Isku ilmaisimeen
• Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
• Keskuslaitteiston vika
• Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
• Sprinkleriputkiston vuoto tai jäätyminen
• Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
• Erehdys tai väärä käyttö
• Ruuan valmistus
• Huolimattomuus tulitöissä
• Hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä
• Teholähdevika
• Tuntemattomaksi jäänyt syy
• Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta

(Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 20.12.2018, § 40. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa liitteessä.)
Erheellisten paloilmoitusten maksullisuuteen johtavien syiden tarkastaminen (Esitys) (ID 35256).pdf

Muutoksenhaku

Pelastuslain 104 §:n perusteella erheellisestä paloilmoituksesta perittävää maksua koskevaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään. Muutoksenhakuohjeet lähetetään laskun liitteenä. Pelastusjohtajalla on vastuualueen päällikön esityksestä oikeus harkintansa mukaan vapauttaa asianomainen korvauksen suorittamisesta. Pelastusjohtaja vahvistaa tarvittaessa päätöksellään tarkemmat toimintaohjeet erheellisten paloilmoitusten laskuttamisesta.

Lisätietoa:
Palomestari Pasi Korpela
puh. 040 180 4977 
pasi.korpela@ekpelastuslaitos.fi

Palomestari Lasse Vallentin
puh. 040 182 1066 
lasse.vallentin@ekpelastuslaitos.fi