Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa, mikäli tällainen harjoittaa toimintaansa samoissa toimitiloissa. Myös yleisötilaisuuksiin tulee laatia tietyissä olosuhteissa pelastussuunnitelma.

Pelastuslain mukaisesti pelastussuunnitelma on laadittava:

 1. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
 2. pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin
 3. kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin
 4. lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja
 5. majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille
 6. tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen
 7. kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin
 8. kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin
 9. yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin
 10. yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin
 11. ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin
 12. kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
 13. kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin
 14. työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50
 15. yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.

Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelman laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi.. Pelastussuunnitelmaan laaditaan kaiken varalta toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Näin onnettomuuden sattuessa vahinkoja rajoittava toiminta saadaan käynnistymään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Riskien arviointiin vaikuttaa toimintaympäristö: asunto-osakeyhtiön vaarat ja riskit poikkeavat yrityksen tai teollisuuslaitoksen toiminnassa esiintyvistä vaaratekijöistä. Pelastussuunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien tulee perustua kartoitettuihin riskeihin.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Ohjeita ja mallipohjia yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmiin löydät täältä Ohjeet ja lomakkeet

Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2§) määriteltyjä yleisötilaisuuksia. Yleisötapahtuman järjestäjänä sinun on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtuman järjestäjän tekemään yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Tilaisuuden järjestäjän tulee laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. (Pelastuslaki 379/2011 16 §)

Pelastusasetuksen (407/2011) 3 § mukaan suunnitelma tulee laatia tapahtumaan, jossa:

 1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
 2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
 3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 4. tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa laatiessasi:

 1. Selvitä ja arvioi suunnitelmassa tilaisuuden vaarat ja riskit
 2. Niiden perusteella määritä tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä
 3. anna turvallisuusohjeet tilaisuuden henkilöstölle ja yleisölle onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Tapahtumanjärjestäjän velvollisuus on huolehtia tapahtuman ensiapuvalmiudesta. Ensiapuvalmiussuunnitelma on liitettävä pelastuslaitokselle toimitettavaan pelastussuunnitelmaan.

Toimita pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Isoissa tapahtumissa on suositeltavaa olla yhteydessä pelastuslaitokseen jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Ohjeet yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta ja mallipohjan löydät täältä Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin

Erityiset vaarakohteet

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat Etelä-Karjalan alueen suuronnettomuusvaarallisista kohteista. Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Pelastuslaitos harjoittelee säännöllisesti suuronnettomuustilanteiden varalta yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa turvallisuustiedotteet, joissa esitetään väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot suuronnettomuustilanteissa.

Turvallisuustiedotteet löydät täältä:

https://www.ekpelastuslaitos.fi/Asukkaille/Turvallisuustiedotteet

Lisätietoa:

Palotarkastusinsinööri Elina Hämäläinen
puh. 040 647 6774 
elina.hamalainen@ekpelastuslaitos.fi