Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Vaaralliset kemikaalit

Kemikaaliturvallisuutta säädellään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun lain (390/2005) sekä asetusten (kuten valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 ja valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012) nojalla.

Pelastusviranomainen toimii valvontaviranomaisena silloin, kun kyseessä on

  • vaarallisten kemikaalien säilyttäminen
  • vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi (esim. jakeluasemat ja myymälät ovat aina vähäistä varastointia)
  • öljylämmityslaitteistojen käyttöönotto
  • maanalaisten öljysäiliöiden tarkastus
  • kaupan yhteydessä tapahtuva pyroteknisten välineiden (ilotulitteiden) varastointi ja luovuttaminen yksityiseen kulutukseen
  • ilotulitus muuna kuin räjähdeasetuksessa säädettynä aikana (31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00) (yksityistilaisuudet) tai
  • palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa

Valvontaa pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä kunnallisen ympäristöviranomaisen kanssa. Kemikaalivalvonta on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaista toimintaa ja siitä peritään pelastuslaitoksen hinnastossa määritellyt maksut. Palvelumaksut 1.1.2021

Lisätietoa vaarallisista kemikaaleista, niiden säilytyksestä ja varastoinnista voit kysyä:

Palotarkastusinsinööri Elina Hämäläinen
puh. 040 647 6774
elina.hamalainen@ekpelastuslaitos.fi

 

Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi

Kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvovat pelastusviranomaiset, joille tehdään ilmoitus vähäisen toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tehdään 1 kuukausi ennen toiminnan aloittamista tällä lomakkeella Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin ilmoituslomake.pdf ,mikäli vaarallisten kemikaalien varastointi täyttää valvonta-asetuksen 5 §:n vaatimukset. Valvonta asetus

Merkittävistä muutoksista varastonnissa (toimipisteen muutto, toiminnanharjoittajan muutos, vaarallisten kemikaalien varastointimäärien muutos, toiminnan lopettaminen) on myös tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen ja tarkastuksen. Toiminnanharjoittajan muutos ilmoitus.pdf

Palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen säilyttäminen ja varastoiminen myymälärakennuksessa on aina pelastusviranomaisen valvonnan alaista toimintaa ja vaatii mahdollisesti ilmoituksen vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista. Säilyttämisestä ja varastoinnista löydät lisää tietoa Tukesin laatimasta oppaasta oppaassa, joka on tarkoitettu kaikille myymälöille ja kauppakeskuksille riippumatta kemikaalien säilytys- tai varastointimääristä Palavien nesteiden säilytys kaupassa (pdf).
Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaan Tukesin suorittamaan valvontaan kemikaalikohteissa.

Ilmoitukset toimitetaan pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Lisätietoa:

Kemikaaliturvallisuuslaki" 390/2005, mm. 7-27 §
Valvonta-asetus 685/2015, mm. 5 § ja 33-44 §

 

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, mikäli asiasta on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Tällaisia kokoontumislain tarkoittamia tilaisuuksia ovat esimerkiksi konsertit, kulkueet, paraatit, vaalitilaisuudet tai teatteriesitykset.

Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella päätöksen, joka toimitetaan ilmoittajalle. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella annetussa päätöksessä määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle tai kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Pyroteknisten erikoistehosteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttö yleisötilaisuudessa on eräs kriteeri, jonka johdosta yleisötilaisuuteen tehdään ylimääräinen palotarkastus.

Ilmoitus tehosteiden käytöstä

Lisätietoa:
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapalvelusta neuvonta@ekpelastuslaitos.fi 
Kemikaaliturvallisuuslaki” 390/2005, 81§

 

Kaupan yhteydessä tapahtuva pyroteknisten välineiden (ilotulitteiden) varastointi ja luovuttaminen yksityiseen kulutukseen

Ilotulitteiden (luokat F1, F2 ja F3) varastointi kaupan yhteydessä edellyttää ilmoitusta pelastusviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen aiottua myyntiä Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä ilmoitus.pdf . Ilmoitus on uusittava vuosittain. Ilmoituksen saatuaan pelastusviranomainen tekee asiasta päätöksen, jossa varastoinnille ja myynnille voidaan asettaa tarpeelliseksi katsottavia ehtoja/rajoituksia.

Ilmoitusta ei edellytetä, jos varastointi käsittää ainoastaan luokan F1 ilotulitteita tai luokan P1 pyroteknisiä tuotteita.

Luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden myynti kaupasta on kielletty 1.12.–26.12., ellei ostajalla ole pelastusviranomaisen antamaa päätöstä ilotulitteiden käyttöön.

Ilmoitus toimitetaan pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

 

Öljylämmityslaitteistot ("Valvonta-asetus" 685/2015 39 §)

Pelastusviranomaiselle on ilmoitettava sumutus-polttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 55 § mukaan mm. öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä asennus-, huolto- ja tarkastusliike. Ilmoituksen laatii ja lähettää öljylämmityslaitteiston asennusliike.

Ilmoitus toimitetaan pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi

Pelastusviranomainen tarkastaa öljylämmityslaitteiston kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Maanalaiset öljysäiliöt

Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevat maan alaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Tarkastustaajuuteen vaikuttaa säiliön materiaali ja kuntoluokka.

Öljysäiliöiden tarkastuksia suorittavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) päteväksi arvioimat toiminnanharjoittajat. Tarkastuksen teettämisestä vastaa öljysäiliön omistaja.

Huom! Useimpien kuntien ympäristönsuojelumääräykset asettavat lisävaatimuksia öljysäiliöiden tai muiden vaarallisten nesteiden säiliöiden ylläpidolle. Tutustu kuntasi ympäristönsuojelumääräyksiin, jos kiinteistölläsi on kemikaalisäiliöitä (tulossa linkki)

Öljysäiliöiden määräaikaistarkastusten pöytäkirjakopiot toimitetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontasähköpostiin neuvonta@ekpelastuslaitos.fi