Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Hankkeet

KAT – hankekokonaisuus luo yhteistoimintamallia kotona asumisen riskien ennalta estämiseen

KAT eli Kotona asumisen turvallisuus -hankekokonaisuudessa rakennetaan kotona asumisen riskejä ennalta ehkäisevää yhteistoimintamallia. Malli perustuu asumisen turvallisuutta tuottavien toimijoiden verkostomaiseen yhteiskehittämiseen.

KAT2 -hankkeessa verkoston kokoavat osapuolet ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Lisäksi verkostossa toimii merkittävällä panoksella oppilaitos-, yritys- ja yhdistysjäseniä sekä yksityishenkilöitä asukkaina ja heidän lähiomaisinaan.

Asumisen riskeinä tarkastellaan syttymiä, tapaturmia ja sähkön käyttö/jakeluhäiriöitä. Verkostotoimijoiden roolit ja osaaminen suhteutetaan näiden riskityyppien ennalta estämiseen yhteistyössä.

KAT2 –hanketta rahoittaa sama lähde kuin EKRPAS –hanketta eli Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

KAT3 -hankkeessa tuotetaan uutta täsmätietoa kotona asumisen eri riskien luonteesta ja syy-seuraussuhteista, jotka johtavat riskien muodostumiseen. Samalla kartoitetaan, mikä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten nykyinen valmiustaso kotona asumisen riskien havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.

Tuotettua tietoa hyödynnetään entistä tehokkaampien, monitoimijayhteistyöhön perustuvien riskien ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kodin syttymiä, tapaturmia ja sähkön jakeluhäiriöistä aiheutuneita vaaratilanteita ja lisätä turvallisuutta yhteiskunnassa.

KAT3 –hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja

www.kotonaasumisenturvallisuus.fi

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, puh. 05 616 7008

KAT2 -hanke
Viestintäpäällikkö/ projektikoordinaattori Vesa Kultanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 570 2712

KAT3 –hanke
Kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 358 0168
KIRA-digi - Rakennusten tietomalleista etsitään apua pelastusviranomaisten toimintaan

Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan toimitilat Oy etsivät yhdessä keinoja parantaa rakennusten turvallisuutta tietomallien avulla.

Rakennusten tietomalleihin on koottu rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaaliseen muotoon. Yksittäisen käyttäjän on helppo tarkastella mallista esimerkiksi rakennuksen tietyn osan ominaisuuksia sekä sitä, millainen rakennus kokonaisuudessaan on.

Nyt kartoitetaan keinoja, joiden avulla pelastusviranomaiset voisivat hyödyntää tietomalleja rakennusten turvallisuuden varmistamisessa ja parantamisessa.
Työtä tehdään Tietomallit osana rakennusten turvallisuuden varmistamisessa -hankkeessa, joka alkoi toukokuussa.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Hanke on osa KIRA-digi -kokeiluhankekokonaisuutta ja kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Hanke toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
tuomas.pylkkanen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 631 9347

http://www.kiradigi.fiEKRPAS rakentaa Etelä-Karjalan alueelle kauko-ohjatun miehittämättömän ilma-aluksen kokonaisjärjestelmää

EKRPAS -hankkeen tarkoituksena on rakentaa Etelä-Karjalan alueelle ensisijaisesti pelastustoimen käyttöön kauko-ohjatun miehittämättömän ilma-aluksen kokonaisjärjestelmä (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS). Kokonaisjärjestelmä tarkoittaa itse alusta, sen kauko-ohjauspaikkaa, tarvittavia ohjaus ja seurantayhteyksiä ja – laitteita sekä asianmukaista henkilöstön koulutusta ja osaamisen hallintaa. EKRPAS hanke tuo ihmisresurssin uuden digiosaamisen kautta asukkaiden hyvinvoinnin turvaksi.

Järjestelmän ensisijainen tehtävä on parantaa alueen paloturvallisuutta tuottamalla pelastustoimelle tieto, jota käytetään paloturvallisuuden kehittämiseen ennakoinnin ja varautumisen näkökulmasta maakunnan riskikohteisiin painottuen. Toissijaiset tehtävät ovat esimerkiksi viranomaistoiminnan tukeminen tulipalo-, onnettomuus- ja häiriötilanteissa, joissa ihmisen terveyden, omaisuuden, ympäristön tai yhteiskunnan infrastruktuurin katsotaan olevan vahingon vaarassa. Laitteistolla voidaan esimerkiksi arvioida ja tutkia syntyneitä vahinkoja ja vaurioita. Erityiskalustolla voidaan arvioida myös taloudellisia menetyksiä esimerkiksi maasto- ja peltoalueen.

EKRPAS-hanketta toteuttaa Lappeenrannan Vapaaehtoinen Palokunta ry. Hankkeen aikana verkostoidutaan Etelä-Karjalan alueen muiden toimijoiden ja viranomaisten kesken ja luodaan ilmatiedustelun tukitoimintoja kehitteillä olevaan maakuntaverkoston ympäristöön. Tärkeänä painopisteenä pidetään myös sopimuspalokuntatoiminnan aktivoimista ja sen osoittamista, miten yhdistys voi olla merkityksellisessä roolissa viranomaisten keskuudessa.

Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus / EUn maaseuturahasto.

Lisätietoa

https://ekrpas.fi/

Projektipäällikkö Tero Forsman, Lappeenrannan VPK
info@ekrpas.fi, puh. 040 700 7632

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, puh. 05 616 7008

Mobiilipelihankkeella kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää

Olemme mukana Pelastusopiston johtamassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa:
”Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintääMobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen”.

Lisätietoa:
https://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut-2/tki-palvelut/kohti-tuloksellisempaa-turvallisuusviestintaa/

Tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto
etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi, p. 0295 453 531

 

 

Työkaluja hoivalaitoksen poistumisturvallisuuden yhdenmukaiseen arviointiin

 

ToPo- eli toiminnallinen poistumisturvallisuus -hankkeen tavoitteena on kehittää tietoperusteinen, yhdenmukainen ja kansallisen tason käyttöön soveltuva arviointimenettely hoivapalvelukohteiden toiminnallisen poistumisturvallisuuden arvioimiseen. Hoivapalveluiden tuottajan ja pelastusviranomaisen tulee kyetä arvioimaan mahdollisimman luotettavasti, kuinka poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä, niihin varautumisessa sekä poistumisjärjestelyissä.

 

Hanketta rahoittaa sisäministeriön alainen Palosuojelurahasto ja se toteutuu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen (hankkeen vetovastuutaho), Kymenlaakson pelastuslaitoksen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) ja LAB - ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä.

 

Hankkeessa määritetään toiminnallisen poistumisturvallisuuden kannalta keskeiset tietosisällöt 1. rakennusta, 2. hoivapalvelutuottajaa ja 3. hoidettavia asukkaita koskien sekä luodaan näihin perustuva arviointikriteeristö ja laskennallinen malli poistumisturvallisuuden riittävyyden ja hyväksyttävyyden toiminnalliseen arviointiin.

 

Tietosisältöjen yhteisvaikutuksena kyetään arvioimaan kattavasti ja systemaattisesti hoivapalvelutuottajan toiminnallisen poistumisturvallisuuden tilaa. Laskentamallin kautta luodaan edellytyksiä sille, että hoidettavat henkilöt, henkilöstö sekä muut mahdolliset rakennusta käyttävät voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.

 

Luotavan arviointimallin toimivuutta pilotoidaan valituissa hoiva-palvelukohteissa, ja mallia optimoidaan saatujen tulosten perusteella. Tarkennetun arviointimallin lisäksi hanke tuottaa suosituksia toiminnallisen poistumisturvallisuuden kehittämiseksi rakennustekniikan, sote-toimialan ja pelastusviranomaisten käyttöön. Hankkeen kehittämisellä tuetaan ja täydennetään olemassa olevaa, poistumisturvallisuuslomakkeeseen perustuvaa arviointimenettelyä.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 05 616 7006.

 

Maastopalojen maasammutustoiminnan erityisresurssin toimintamallin kehittäminen

Pelastuslaitoksilla on ympäri valtakuntaa aloitettu Sisäministeriön kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden lähtökohtana edistää pelastustoimen uudistukselle asetettuja tavoitteita. Tuloksena syntyy uutta osaamista ja toimintamalleja eri osa-alueisiin.

Hankintayksikkönä toimii Sisäministeriön pelastusosasto. Rahoitettuja hankkeita on 10.Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen hallinnoima hanke on maastopalojen maasammutustoiminnan erityisresurssin toimintamallin kehittäminen. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Jokilaaksojen, Kainuun, Kymenlaakson, Lapin, Oulu-Koillismaan ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksien kanssa yhteistyössä.

Tavoitteena on lisätä pelastustoimen kykyä vastata:

  • toimintaympäristön kehittymisestä muodostuviin keskeisiin maastopalojen riskeihin,
  • kehittää pelastustoimen osaamista vastaamaan laaja-alaisiin ja haasteellisiin riski- ja onnettomuustilanteisiin,
  • kehittää pelastustoimen osaamista kansainvälisen avun antamiseen,
  • lisätä uuden konseptin kautta pelastustoimen strategista ja operatiivis-taktista osaamista ja yhteensovittaa kehitettävää erityissuorituskykyä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen koordinoimaan HNS-toimintamallin kehittämishankkeeseen.

Tällä hetkellä hankkeessa määritellään vaatimustasoja eri kokoluokkien maastopaloihin sekä inventoidaan pelastuslaitoksien maastopaloihin resursoitua kalustoa. Määrittelyn ja inventoinnin jälkeen hanke etenee suorituskyvyn rakentamiseen ja menettelytapojen luomiseen. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

palomestari Joni Mänttäri, joni.manttari@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 621 5702

 

 

Tietoanalytiikasta turvaa kotona asumiseen

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa kehitetään asumisturvallisuutta tietoanalytiikan avulla. Tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

Pelastustoimen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Muutokseen vaikuttavat niin väestön ikääntyminen kuin aluerakenteiden muutokset. Pelastustoimen on vastattava näihin muutoksiin sekä kehittämällä palvelutuotantoaan että ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä. Tiukentuvien resurssien takia palvelut on mitoitettava entistä tehokkaammin tunnistettujen riskien perusteella.

”Tavoitteena on luoda pelastustoimelle uutta ennakoivaa palvelutuotantokykyä. Tämän ansiosta asumisturvallisuuden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti, ja kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin voidaan vastata paremmin.”, LABin projektipäällikkö Kaisa Seppänen tiivistää.

Kokonaisuutena kyseinen hanke lisää turvallisuutta yhteiskunnassa. Sen tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa. Mallinuksessa hyödynnetään mm. pelastustoimen ja sote-palvelujen käytöstä kertyvää dataa.

Hankkeen toteutus tuo myös tietoa siitä, millaisia muutoksia nämä toimintamallien ja ennusteiden toteuttamiset tuovat johtamisprosesseihin ja viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi selvitetään tekijöitä, jotka haittaavat monialaisen ja -toimijaisen verkoston toiminnan etenemistä, viestintää ja johtamista. Samalla kartoitetaan olemassa olevien osaamisten integrointitarpeita, mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita.

Hanke on osa Etelä-Karjalassa kehitettyä Kotona asumisen turvallisuuden toimintamallia, www.kotonaasumisenturvallisuus.fi,  jonka tavoitteena on asumisturvallisuuden jatkuva parantaminen.

Hanketta toteuttavat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Pelastusopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka toimii samalla hankkeen hallinnoijana.

Hankkeen toimikausi on 9/2020 – 12/2021 ja hanketta rahoittaa sisäministeriön alaisuudessa toimiva Palosuojelurahasto.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Kaisa Seppänen, LAB-ammattikorkeakoulu, kaisa.seppanen@lab.fi , 050 528 4967

Yhteyshenkilöt Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella:

kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi ja

riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi.

 

Joukkuepeliä-hanke tiivistää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimijoiden yhteistyötä

Etelä-Karjalan rakenneuudistushankkeella (Joukkuepeliä) tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Etelä-Karjalan maakunnan kunnat ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Hanketta hallinnoi Eksote.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on mukana kehittämässä yhteistä toimintamallia, jolla sujuvoitetaaan pelastuslaitoksen ja sote-toimijoiden yhteistyötä niin, että palveluissa syntyneet tiedot ja havainnot asiakkaan turvallisuus- ja hyvinvointitilanteesta välittyvät toimijoiden kesken oikea-aikaisesti ja näin parantavat kuntalaisten asumisturvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Hanke on jatkoa ja hyödyntää aiempaa KAT-kokonaisuutta (Kotona asumisen turvallisuus). Palveluketjua sujuvoittamaan luodaan pelastuslaitoksen käyttöön digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä.

Hankkeessa tullaan hyödyntämään moderneja digitaalisia työkaluja, joilla voidaan muodostaa turvallisuusarvioita ja näin arvidoida turvallisuusriskejä ennaltaehkäisevästi. Hankkeen aikana luodaan malli, kuinka toimimme yhdessä (EKP ja Eksote) pandemia-, häiriö- ja poikkeustilanteissa ja tunnistetaan, millaisia palveluja kansalainen tarvitsee näissä tilanteissa.

Joukkuepeliä on STM:n rahoittama ja hankeaika on 2/2021 - 1/2022.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi 
riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi 
hankeasiantuntija Vilma Kosonen, vilma.k.kosonen@ekpelastuslaitos.fi
hankeasiantuntija Emma Multanen, emm.multanen@ekpelastuslaitos.fi
hankeasiantuntija Maarit Leinonen, maarit.leinonen@ekpelastuslaitos.fi

 

CB-Safe

CB-SAFE hankkeen päätavoitteena on lisätä rajaa ylittävien ihmisten tietoutta ja taitoja turvallisuusasioissa sekä kehittää asenteita niin, että toimitaan onnettomuuksien estämiseksi ja voidaan luoda jatkuvaa kehitysprosessia rajat ylittävään turvallisuuskulttuuriin.

Hankkeen koordinaattorina toimii LAB ammattikorkeakoulu ja projektipäällikkönä Tiina Jauhiainen. Hankkeen muut kumppanit ovat Pietarin palo- ja pelastustoiminnan yliopisto (Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia), Kymenlaakson pelastuslaitos ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Hankeaika on 1.1.2021-30.11.2022 ja kokonaisbudjetti 871 000 euroa. Hankkeen rahoitus tulee pääasiassa CBC 2014-2020 Kaakkois-Suomi – Venäjä -toimintaohjelmasta (Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue).

Hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu turvallisuuteen liittyvien materiaalien ja sovellusten luominen suomalaisille ja venäläisille rajan ylittäville matkailijoille, digitaalisten työkalujen ja virtuaaliseen simulointiin perustuvan ympäristön kehittäminen sekä pilotointi erilaisiin riskien ehkäisyyn ja hallintaan. Hanke tukee myös moniammatillista yhteistyötä ja asiaankuuluvien viranomaisten ja palvelujen verkottumista.

Hanke on jakautunut kolmeen työpakettiin:

  • Työpaketti 1: kehitetään turvallisuustietoa ja -tietoutta sekä tiedon viestimistä rajanylittäjille. Tämän työpaketin vetäjänä toimii Pietarin palo- ja pelastustoiminnan yliopisto.
  • Työpaketti 2: rakennetaan testattu virtuaalinen koulutusalusta pelastusalan ammatti- ja opetuskäyttöön. Työpakettia vetää LAB ammattikorkeakoulu ja siinä on vahvasti mukana molemmat pelastuslaitokset.
  • Työpaketti 3: parannetaan toimijoiden yhteistyötä raja-alueella pelastustoiminnoissa. Tähän kuuluu myös hankkeen tuotosten jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen molemmin puolin rajaa. Työpakettia vetää Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

CB-SAFE hankkeen yhteyshenkilöt Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ovat riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva (jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi) ja kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen (heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi).

CBC.png

 

Turvallisuusviestintään uusia mahdollisuuksia kulttuurin keinoin

Joskus viestinnässä on haasteita löytää yhteistä kieltä esim. kansalaisuuden tai kuulovamman takia. Pelastuslaitos etsii ennakkoluulottomasti uusia keinoja viestiä innovatiivisesti omille kohderyhmilleen ja kehittää omaa viestintää kulttuurialan toimijoiden sekä Lut-yliopiston kanssa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kulttuuritila Nuijamies ry ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT hakivat Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta hankkeelle "Pelastusturvallisuutta kulttuurin keinoin". Hanke on yhteishanke. Hankkeen tarkoitus: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia taiteen, kulttuurin ja tieteen tuotteita/palveluita pelastustoimialalle ja samalla työllistää alan toimijoita. Hanke tehdään eteläkarjalaisten kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoiden, Kulttuuritila Nuijamiehen, LUT-yliopiston ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen välisenä yhteistyönä. Tavoiteasettelu pohjautuu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja NIPPU-hankkeen toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja sen ohessa käytyihin keskusteluihin, sekä LUT:lla aiemmin tutkittuun kokeilevan kehittämisen toimintaan.

Pääkohderyhmänä: Ikäihmisille, maahanmuuttajille sekä ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattu turvallisuusviestintä sekä pelastuslaitoksen viestintä.

Hankkeen tavoitteita ovat

 1. Luoda uusia työmahdollisuuksia eteläkarjalaisille kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoille kehittämällä tuotteita ja                   palveluita pelastus toimialan tarpeisiin.

 2. Tunnistaa pelastustoimialan ja sen asiakkaiden tärkeimmät tarpeet tuotteistamista varten.

 3. Kehittää ja tuotteistaa uusia tuotteita ja palveluita tai niiden prototyyppejä toteuttamalla kokeiluja ja keräämällä                 tietoa  niistä.

 4. Rakentaa viestintäsuunnitelma hankkeen tuloksista tiedottamista varten ja viestiä hankkeen kumppaneille ja niiden             sidosryhmille.

 5. Selvittää tuotteiden ja palveluiden kiinnostusta kansainvälisiltä pelastusalan toimijoilta.

 6. Edistää kulttuuri-, taide- ja tiedealojen toipumista koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista luomalla uusia                     liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanke alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2022

Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus(AKKE)/ Etelä-Karjalan liitto

Lisätietoja:

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

turvallisuuskouluttaja, hankekoordinaattori Vesa Kultanen, vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi

kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi

riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi

Kulttuuritila J-P Nuijamies

Hanke- ja markkinointipäällikkö Jari-Pekka Natunen, jp@nuijamies.fi

LUT-yliopisto

tutkijaopettaja Ari Happonen, ari.happonen@lut.fi

 

Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella hanke

Harvaan asutuilla alueilla väestö ikääntyy ja väestön palveluntarve kasvaa, moninaistuu sekä muuttaa muotoaan. Kansallisena tavoitteenamme on tukea ikääntyvän väestön kotona asumista, joka luontaisesti kuuluu myös jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Kotona asumista tukevien palveluiden kehittämisen tarve kasvaa ja edellyttää jatkuvaa palveluntuotantokonseptin kehittämistyötä jokaiselta viranomaistoimijataholta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten moniammatillista poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan palvelujen tuottamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko moniammatillisia yksiköitä ja henkilökunnan osaamista käyttää laaja-alaisesti pelastustehtävien ensitoimenpiteiden sekä ensihoidon, kotihoidon, sosiaalitoimen, turvapuhelinhälytysten tai kotiin vietävien palvelujen toteuttamiseen läheisyysperiaatetta noudattaen. Hankkeessa selvitetään myös, miten moniammatillinen yksikkö on osa pelastustoiminnan suorituskykyä.

Hanke toteutetaan sisäministeriön rahoittamana 18.2.- 31.12.2021.

Hankkeen päähallinnoijana toimii Kainuun pelastuslaitos

Lisätietoa hankkeesta:

Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella.pdf

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Päivi Heikkinen, paivi.heikkinen@kaipe.fi, +358401828531

Yhteyshenkilö Etelä-Karjalan pelastuslaitos, palomestari Yrjö Saastamoinen, yrjo.saastamoinen@ekpelastuslaitos.fi, +358401821135

 

 

EU MYÖNSI SUOMELLE RAHOITUSTA METSÄPALOJEN SAMMUTUKSEEN

Suomi on saanut EU-rahoitusta metsäpalojen sammutukseen käytettävän pelastusmuodostelman rakentamiseksi. Euroopan komissio on myöntänyt osarahoituksen Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitosten yhteishankkeelle metsäpalojen sammutukseen tarvittavan pelastusmuodostelman erikoiskaluston hankkimiseksi.