Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Hankkeet

KAT – hankekokonaisuus luo yhteistoimintamallia kotona asumisen riskien ennalta estämiseen

KAT eli Kotona asumisen turvallisuus -hankekokonaisuudessa rakennetaan kotona asumisen riskejä ennalta ehkäisevää yhteistoimintamallia. Malli perustuu asumisen turvallisuutta tuottavien toimijoiden verkostomaiseen yhteiskehittämiseen.

KAT2 -hankkeessa verkoston kokoavat osapuolet ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Lisäksi verkostossa toimii merkittävällä panoksella oppilaitos-, yritys- ja yhdistysjäseniä sekä yksityishenkilöitä asukkaina ja heidän lähiomaisinaan.

Asumisen riskeinä tarkastellaan syttymiä, tapaturmia ja sähkön käyttö/jakeluhäiriöitä. Verkostotoimijoiden roolit ja osaaminen suhteutetaan näiden riskityyppien ennalta estämiseen yhteistyössä.

KAT2 –hanketta rahoittaa sama lähde kuin EKRPAS –hanketta eli Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

KAT3 -hankkeessa tuotetaan uutta täsmätietoa kotona asumisen eri riskien luonteesta ja syy-seuraussuhteista, jotka johtavat riskien muodostumiseen. Samalla kartoitetaan, mikä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten nykyinen valmiustaso kotona asumisen riskien havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.

Tuotettua tietoa hyödynnetään entistä tehokkaampien, monitoimijayhteistyöhön perustuvien riskien ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kodin syttymiä, tapaturmia ja sähkön jakeluhäiriöistä aiheutuneita vaaratilanteita ja lisätä turvallisuutta yhteiskunnassa.

KAT3 –hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja

www.kotonaasumisenturvallisuus.fi

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, puh. 05 616 7008

KAT2 -hanke
Viestintäpäällikkö/ projektikoordinaattori Vesa Kultanen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 570 2712

KAT3 –hanke
Projektipäällikkö Heidi Huuskonen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 358 0168
KIRA-digi - Rakennusten tietomalleista etsitään apua pelastusviranomaisten toimintaan

Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan toimitilat Oy etsivät yhdessä keinoja parantaa rakennusten turvallisuutta tietomallien avulla.

Rakennusten tietomalleihin on koottu rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaaliseen muotoon. Yksittäisen käyttäjän on helppo tarkastella mallista esimerkiksi rakennuksen tietyn osan ominaisuuksia sekä sitä, millainen rakennus kokonaisuudessaan on.

Nyt kartoitetaan keinoja, joiden avulla pelastusviranomaiset voisivat hyödyntää tietomalleja rakennusten turvallisuuden varmistamisessa ja parantamisessa.
Työtä tehdään Tietomallit osana rakennusten turvallisuuden varmistamisessa -hankkeessa, joka alkoi toukokuussa.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Hanke on osa KIRA-digi -kokeiluhankekokonaisuutta ja kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Hanke toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
tuomas.pylkkanen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 631 9347

http://www.kiradigi.fiEKRPAS rakentaa Etelä-Karjalan alueelle kauko-ohjatun miehittämättömän ilma-aluksen kokonaisjärjestelmää

EKRPAS -hankkeen tarkoituksena on rakentaa Etelä-Karjalan alueelle ensisijaisesti pelastustoimen käyttöön kauko-ohjatun miehittämättömän ilma-aluksen kokonaisjärjestelmä (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS). Kokonaisjärjestelmä tarkoittaa itse alusta, sen kauko-ohjauspaikkaa, tarvittavia ohjaus ja seurantayhteyksiä ja – laitteita sekä asianmukaista henkilöstön koulutusta ja osaamisen hallintaa. EKRPAS hanke tuo ihmisresurssin uuden digiosaamisen kautta asukkaiden hyvinvoinnin turvaksi.

Järjestelmän ensisijainen tehtävä on parantaa alueen paloturvallisuutta tuottamalla pelastustoimelle tieto, jota käytetään paloturvallisuuden kehittämiseen ennakoinnin ja varautumisen näkökulmasta maakunnan riskikohteisiin painottuen. Toissijaiset tehtävät ovat esimerkiksi viranomaistoiminnan tukeminen tulipalo-, onnettomuus- ja häiriötilanteissa, joissa ihmisen terveyden, omaisuuden, ympäristön tai yhteiskunnan infrastruktuurin katsotaan olevan vahingon vaarassa. Laitteistolla voidaan esimerkiksi arvioida ja tutkia syntyneitä vahinkoja ja vaurioita. Erityiskalustolla voidaan arvioida myös taloudellisia menetyksiä esimerkiksi maasto- ja peltoalueen.

EKRPAS-hanketta toteuttaa Lappeenrannan Vapaaehtoinen Palokunta ry. Hankkeen aikana verkostoidutaan Etelä-Karjalan alueen muiden toimijoiden ja viranomaisten kesken ja luodaan ilmatiedustelun tukitoimintoja kehitteillä olevaan maakuntaverkoston ympäristöön. Tärkeänä painopisteenä pidetään myös sopimuspalokuntatoiminnan aktivoimista ja sen osoittamista, miten yhdistys voi olla merkityksellisessä roolissa viranomaisten keskuudessa.

Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus / EUn maaseuturahasto.

Lisätietoa

https://ekrpas.fi/

Projektipäällikkö Tero Forsman, Lappeenrannan VPK
info@ekrpas.fi, puh. 040 700 7632

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, puh. 05 616 7008

Mobiilipelihankkeella kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää

Olemme mukana Pelastusopiston johtamassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa:
”Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintääMobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen”.

Lisätietoa:
https://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut-2/tki-palvelut/kohti-tuloksellisempaa-turvallisuusviestintaa/

Tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto
etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi, p. 0295 453 531

 

 

Työkaluja hoivalaitoksen poistumisturvallisuuden yhdenmukaiseen arviointiin

 

ToPo- eli toiminnallinen poistumisturvallisuus -hankkeen tavoitteena on kehittää tietoperusteinen, yhdenmukainen ja kansallisen tason käyttöön soveltuva arviointimenettely hoivapalvelukohteiden toiminnallisen poistumisturvallisuuden arvioimiseen. Hoivapalveluiden tuottajan ja pelastusviranomaisen tulee kyetä arvioimaan mahdollisimman luotettavasti, kuinka poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä, niihin varautumisessa sekä poistumisjärjestelyissä.

 

Hanketta rahoittaa sisäministeriön alainen Palosuojelurahasto ja se toteutuu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen (hankkeen vetovastuutaho), Kymenlaakson pelastuslaitoksen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) ja LAB - ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä.

 

Hankkeessa määritetään toiminnallisen poistumisturvallisuuden kannalta keskeiset tietosisällöt 1. rakennusta, 2. hoivapalvelutuottajaa ja 3. hoidettavia asukkaita koskien sekä luodaan näihin perustuva arviointikriteeristö ja laskennallinen malli poistumisturvallisuuden riittävyyden ja hyväksyttävyyden toiminnalliseen arviointiin.

 

Tietosisältöjen yhteisvaikutuksena kyetään arvioimaan kattavasti ja systemaattisesti hoivapalvelutuottajan toiminnallisen poistumisturvallisuuden tilaa. Laskentamallin kautta luodaan edellytyksiä sille, että hoidettavat henkilöt, henkilöstö sekä muut mahdolliset rakennusta käyttävät voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.

 

Luotavan arviointimallin toimivuutta pilotoidaan valituissa hoiva-palvelukohteissa, ja mallia optimoidaan saatujen tulosten perusteella. Tarkennetun arviointimallin lisäksi hanke tuottaa suosituksia toiminnallisen poistumisturvallisuuden kehittämiseksi rakennustekniikan, sote-toimialan ja pelastusviranomaisten käyttöön. Hankkeen kehittämisellä tuetaan ja täydennetään olemassa olevaa, poistumisturvallisuuslomakkeeseen perustuvaa arviointimenettelyä.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 05 616 7006.