Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Onnettomuuksien ehkäisypalvelut

Onnettomuuksien ehkäisypalveluiden tavoitteena on

 • parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia
 • kehittää ennakointikykyä ja kohdentaa palveluita toimintaympäristön muutokset, riskitiedot ja asiakastarpeet huomioiden
 • opastaa ja ohjata asiakkaita vaara- ja onnettomuustilanteiden ennalta ehkäisyyn
 • opastaa ja ohjata asiakkaita toimimaan oikein vaara- ja onnettomuustilanteessa

Onnettomuuksien ehkäisyn vastuualue

 • vastaa yhdyskuntarakentamisen osalta pelastusviranomaiselle kuuluvista tehtävistä, joita ovat alueen ja kuntien kaavoitukseen ja rakennuslupamenettelyyn osallistuminen ja rakenteellisen suojelun tehtävät
 • vastaa valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta, johon kuuluvat määräaikaiset ja epäsäännölliset valvontatehtävät (ent. palotarkastukset), kemikaalivalvonta ja nuohouksen toteutumisen valvonta sekä erityisiin paloriskiasuntoihin liittyvät valvontatehtävät
 • vastaa pelastuslaitoksen vastuulle kuuluvasta palotutkinnasta
 • vastaa muista onnettomuuksien ennalta ehkäisevää toimintaa koskevan lainsäädännön perusteella pelastusviranomaiselle annetuista tehtävistä
 • vastaa turvallisuusviestinnästä, johon kuuluvat turvallisuusneuvonta, turvallisuuskoulutus, turvallisuusvalistus (yleisötilaisuudet ja joukkoviestintä) sekä pelastussuunnitelmien laadinnan ohjaus
 • osallistuu turvallisuusselvityksen piiriin kuuluvien kohteiden (SEVESO – kohteet) lupakäsittelyyn ja toimii pelastuslaitoksen kemikaaliturvallisuuden asiantuntijana
 • vastaa työskentelyn ja palvelun sisällön kehittämisestä vastuualueella.