Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Palvelutasopäätös

Pelastuslain (379 / 2011) 28 §:ssä on säädetty, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaitokselle pelastuslain 27 §:ssä säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.  

Etelä-Karjalan pelastustoimen toimintaympäristössä olennaisimpia muutostekijöitä ovat väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvat muutokset. Väestö väheneminen, ikääntyminen, yksin asuvien määrä ja väestönkeskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttavat myös pelastustoimen palvelujen tarpeeseen ja järjestämistapaan. Aluerakenteessa tapahtuvat muutokset, alueen riskikeskittymät ja uudet turvallisuuden uhat edellyttävät pelastusviranomaisia painottamaan tehtäviään uudella tavalla. Palvelutarpeiden ennustetaan kasvavan kasvukeskuksissa ja palvelutaso tulee kyetä ylläpitämään myös harvaanasutuilla alueilla, joiden väestörakenne painottuu ikäihmisiin. 

Palvelutasopäätösesityksessä on Etelä-Karjalan osalta määritelty riskiluokka-alueet valtakunnallisesti yhtenäisin arviointiperustein, määritelty onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi palvelutasokauden aikana siten, että pelastustoimen tehtävät voidaan suorittaa siten kuin pelastuslainsäädäntö ja alueen pelastustoimen onnettomuusuhkat ja -riskit edellyttävät. Lisäksi palvelutasopäätöksessä on selvitetty myös muut palvelut, joista pelastuslaitos huolehtii lakisääteisten tehtäviensä lisäksi erillisten sopimusten perusteella.  Palvelujen lähtötasona on vuoden 2020 palvelutaso.   

Etelä-Karjalan pelastuslautakunta vahvisti kokouksessaan 22.10.2020 (§ 27) päivitetyn pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2021 -2025. Pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2025.

              Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 - 2025 22.10.2020 §27.pdf

 

                                            Turvallinen maakunta kaikille – yhteistyössä!